وزارت صنعت، معدن و تجارت https://www.mimt.gove.ir 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  https://www.farhang.gov.ir

اتاق اصناف ایران   http://www.iranianasnaf.ir

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران http://iccima.ir/

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران www.snaccim.com

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان http://krd.mimt.gov.ir

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان https://kordestan.farhang.gov.ir