جهت ارتباط مستقیم با رئیس اتحادیه چاپ و نشر شهرستان سنندج از فرم ذیل استفاده فرمایید

 

The maximum file size is 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)