صورتجلسه ستاد پیشگیری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران با موضوعیت مدیریت مقابله با ویروس کرونا جهت اطلاع واحدهای صنفی زیر مجموعه اعلام می گردد. بدیهی رعایت دستورات ستاد برای تمام صنوف الزامی بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد.

Untitled 1