WhatsApp Image 2020 04 07 at 21.11.35

اتاق اصناف طی نامه ای با توجه به شرایط حاکم بر اصناف کشور در اثر شیوع ویروس کویید19 درخواست تعویق تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان خرداد ماه 99 از سازمان امور مالیاتی درخواست نموده است که به محض دریافت هرگونه جواب در این مورد حتما محضر تمام اصناف اعلام خواهد شد.