حقیقی

برابر بند چهارم از صورتجلسه کارگروه کارشناسی مدیریت مورخ 04 / 0 6 / 97 صدور فاکتور فروش برای تمام واحدهای صنفی با نظر به تبصره چهارم ماده پنج قانون نظام صنفی و ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره دو ماده 69 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم الزامی می باشد. لذا از تمام واحدهای صنفی درخواست می شود برای تمام خدمات خود فاکتور فروش ارائه نمایند.