index

بدین وسیله از تمامی اعضاء اتحادیه چاپ و نشر دعوت می شود در صورتی که از تاریخ 1 / 1 /97 لغایت 1 / 7 / 97 طرحی پژوهشی را اجرا نموده اند مراتب را حداکثر تا تاریخ 9 / 7 / 97 جهت ارائه به جشنواره پزوهش بخش صنعت و معدن به اتحادیه چاپ و نشر اعلام نمایند. این تاریخ قابل تمدید نمی باشد.

با تشکر