کارت عابر بانک چند منظوره اصناف

261593377316460

با همکاری بانک مای و شورای اصناف کشور در خصوص صدور کارتهای مشترک، کارت های شورای مذکور با نام های کارت اشتغال و کارت پروانه کسب الکترونیکی واحد صنمفی  صادر گردیده و در اختیار واحدهای صنفی قرار می گیرد.

جزئیات بیشتر برای اعضاء تحادیه در منوی بخشنامه ها